Seksyen Pengurusan Aset dan Stor

menguruskan semua hal ehwal pengurusan aset USIM iaitu:

* Penerimaan aset;
* Pendaftaran;
* Penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan;
* Penyelenggaraan;
* Pindahan; dan
* Kehilangan dan hapus kira aset.

MENGURUSKAN PENDAFTARAN HARTA MODAL / ASET ALIH BERNILAI RENDAH

 • Menyemak data pendaftaran aset
 • Mengesahkan pendaftaran aset
 • Menjernalkan transaksi pendaftaran yang salah kod akaun
 • Menyemak data-data pendaftaran sama seperti di general ledger
 • Membantu PTJ jika menghadapi masalah berkaitan dengan pendaftaran
 • Menyimpan maklumat dan dokumen yang berkaitan dengan rekod pendaftaran

MENGURUSKAN MESYUARAT JAWATANKUASA ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)

 • Merangka dan mencadangkan Jadual / Takwim Mesyuarat
 • Menyediakan laporan untuk dibentangkan dalam mesyuarat
 • Menyediakan minit mesyuarat JKPAK
 • Melaksanakan tindakan dan maklumbalas selepas JKPAK
 • Menyimpan dokumen berkaitan dengan JKPAK

MENYEDIAKAN LAPORAN TAHUNAN KEPADA KPT

 • Laporan Tahunan Harta Modal / Aset Alih Bernilai Rendah mengikut PTJ.
 • Sijil Pemeriksaan Tahunan Aset
 • Laporan Tahunan Pelupusan
 • Laporan Tindakan Surcaj / Tatatertib Aset
 • Laporan Kehilangan & Hapuskira
 • Laporan berkaitan dengan Unit Pelupusan dan Pengurusan Stor

MENYEDIAKAN LAPORAN PEMBELIAN ASET HM OS 3500

 • Menyediakan senarai perolehan Harta Modal borang QEA/Q : Laporan Suku Tahun Perbelanjaan Pembelian Harta Modal
 • Memastikan laporan yang telah siap di hantar untuk pengesahan Naib Canselor

MENYEDIAKAN DOKUMEN TENDER/ SEBUTHARGA BAGI POLISI – POLISI INSURANS ASET DAN TUNTUTAN INSURANS

 • Menyediakan dokumen mengikut spesifikasi yang dikehendaki
 • Melaraskan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan dengan sebutharga untuk penilaian Harga , Teknikal dan Penyelarasan
 • Mengeluarkan surat setuju terima dan membuat tindakan susulan dengan Petender yang berjaya
 • Memastikan polisi-polisi insurans diperolehi dan disimpan
 • Memastikan aset yang diinsuranskan dibuat tuntutan apabila berlaku bencana
 • Menyediakan dokumen bagi proses tuntutan sehingga selesai tuntutan

MENGURUSKAN PROSES KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA HARTA MODAL / ASET ALIH BERNILAI RENDAH

 • Mencadangkan nama bagi keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan
 • Menyediakan laporan kes kehilangan beserta cadangan tindakan dan ulasan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan kepada Naib Canselor untuk disemak dan disahkan
 • Memastikan Sijil Hapuskira Aset dikeluarkan setelah proses kehilangan selesai.
 • Mengeluarkan rekod Harta Modal / Aset Alih Bernilai Rendah di dalam sistem

MENGURUSKAN PROSES PELUPUSAN ASET USIM

 • Mengemaskini rekod pelupusan di dalam sistem
 • Menerima maklumat permohonan pelupusan
 • Menyemak butiran maklumat Laporan Pemeriksa Aset Alih Kerajaan
 • Mengiringi pegawai pemeriksa untuk memeriksa aset pelupusan
 • Mengumpul laporan  yang bertandatangan daripada Pegawai Pemeriksa
 • Menjalankan Mesyuarat Jawatankuasa Pelupusan Aset USIM
 • Menyediakan minit mesyuarat pelupusan
 • Mengambil dan mengumpul aset / inventori yang telah dilupuskan
 • Melaksanakan pelupusan mengikut pada kaedah yang telah dipersetujui oleh Ahli Mesyuarat
 • Menyediakan laporan pelaksanaan mengikut pada kaedah pelupusan yang telah diambil
 • Memastikan Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan dikeluarkan