PENGURUSAN TERIMAAN BAYARAN DI KAUNTER
 • Pengurusan terimaan bayaran secara tunai, cek , wang pos, kiriman wang dan deraf bank bagi hasil dan bukan hasil yang tiada pengeluaran inbois .
 • Pengurusan terimaan bayaran secara tunai, cek , wang pos, kiriman wang dan deraf bank bagi hasil dan bukan hasil yang melibatkan terimaan bayaran semua inbois.
 • Pengurusan terimaan bayaran secara Mel di kaunter.
 • Pengurusan terimaan di Kaunter Bendahari bagi pungutan di Pusat Tanggungjawab dan luar kampus USIM
 • Pengurusan proses bank-in duit kutipan secara harian.
 • Pengurusan penggunaan perkhidmatan Syarikah Cash In Transit (CIT) Universiti Sains Islam Malaysia bagi urusan penghantaran kutipan secara tunai ke Bank

PENGURUSAN TERIMAAN BAYARAN MELALUI ONLINE

 • Pengurusan terimaan bayaran yuran pengajian, seminar, buku, ecgs, eug dan sebagainya yang menggunakan kaedah bayaran Mypayment, MPOS, FLYWIRE dan sebagainya.
 • Pengurusan terimaan bayaran menggunakan kad kredit dan debit melalui terminal kad kredit dan kad debit
 • Pengurusan terimaan EFT (online) di dalam bank Universiti Sains Islam Malaysia bagi terimaan bayaran hasil dan bukan hasil.
 • Pengurusan terimaan EFT(online) yang tidak dikenalpasti bagi terimaan EFT yang tiada makluman daripada pembayar dan maklumat dalam penyata bank tidak mencukupi.
 • Pengurusan pelarasan terimaan tidak dikenalpasti secara tahunan kepada hasil Universiti setelah usaha semakan telah dibuat.
 • Pengurusan terimaan bayaran menggunakan Foreign Inward Telegraphic Transfer (FITT) .

PENGURUSAN KUTIPAN DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) DAN DI LUAR KAMPUS USIM

 • Pengurusan resit manual dan resit elektronik untuk pungutan di Pusat Tanggungjawab (PTJ) atau di luar kampus USIM.
 • Pengurusan pemeriksaaan mengejut kutipan di Pusat Tanggungjawab dibuat enam bulan sekali mengikut Arahan Perbendaharaan.
 • Pengurusan proses kutipan di Pusat Tanggungjawan dan diluar kampus mengikut pekeliling dan peraturan yang ditetapkan.

PENGURUSAN TUNTUTAN HUTANG

 • Pengurusan tuntutan bayaran deposit penyewaan USIM kepada pihak luar dan tuntutan perbelanjaan yang ditanggung oleh USIM kepada agensi luar (kerajaan dan swasta).
 • Pengurusan proses perkhidmatan Agensi Kutipan Universiti Sains Islam Malaysia.
 • Pengurusan proses pengeluaran surat tuntutan bagi penghutang yang tidak aktif.
 • Penyediaan data penghutang yang tidak aktif untuk tindakan undang-undang setelah tiada maklumbalas setelah pengeluaran surat tuntutan.
 • Pengurusan perjanjian bayaran ansuran bagi penghutang yang ingin membuat bayaran ansuran bagi hutang tertunggak.

PENGURUSAN KEHILANGAN WANG AWAM DAN HAPUS KIRA UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA.

 • Pengurusan proses hapus kira bagi kehilangan Wang Awam disebabkan oleh kecurian atau penipuan atau penyelewengan dan kecuaian pengawai.
 • Pengurusan proses hapus kira kehilangan disebabkan oleh pembayaran lebih (tuntutan lebihan pendahuluan)
 • Pengurusan proses hapus kira kehilangan disebabkan oleh hutang dan tunggakan hasil yang mana tidak boleh didapatkan.
 • Pengurusan proses hapus kira kehilangan buku resit, lesen, kupon atau buku yang seumpama dengannya.
 • Bertindak selaku urusetia kepada Jawatankuasa Kehilangan dan Hapus Kira Wang Awam USIM.