PENGURUSAN STOR

 1. Memantau serta memastikan stor di Pusat Tanggungjawab (PTJ) menguruskan stok mengikut prosedur Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan yang ditetapkan.
 2. Menguruskan pelantikan Pegawai Stor di Pusat Tanggungjawab (PTJ).
 3. Menerima dan menyemak laporan kedudukan semasa stok daripada stor Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi setiap 3 bulan.
 4. Menyediakan ringkasan laporan kedudukan semasa stok untuk Mesyuarat Jawatankuasa Aset Alih Kerajaan (JKPAK) untuk setiap 3 bulan.
 5. Menguruskan pelantikan Pegawai Pemverifikasi Stok.
 6. Menyediakan jadual pemeriksaan stok akhir tahun.
 7. Menerima dan menyemak laporan pemeriksaan stok akhir tahun.
 8. Menguruskan permohonan pelarasan stok.
 9. Menguruskan permohonan pelupusan dan hapus kira stok.
 10. Menyediakan laporan stor dan pemeriksaan stok tahun semasa untuk Unit Aset dan Insurans, Jabatan Bendahari pada setiap awal tahun berikutnya.

 

PELUPUSAN

 1. Menerima permohonan pelupusan daripada PTj
 2. Menyemak maklumat permohonan
 3. Membuat semakan aset bersama wakil Unit Aset dan Insurans
 4. Membawa pegawai pemeriksa untuk memeriksa aset yang dimohon untuk dilupuskan
 5. Mengumpul laporan daripada pegawai pemeriksa
 6. Menjalankan Mesyuarat Jawatankuasa Pelupusan Aset USIM
 7. Menyediakan minit mesyuarat pelupusan
 8. Mengambil dan mengumpul aset / inventori yang telah dipersetujui untuk dilupuskan
 9. Melaksanakan pelupusan mengikut kaedah yang telah dipersetujui oleh Ahli Mesyuarat
 10. Menyediakan laporan perlaksaan mengikut kaedah pelupusan
 11. Menghantar laporan pelupusan kepada Unit Aset dan Insurans.